گروه تعاونی پیشگامان - افتخارات

افتخارات گـروه تعاونـی پیشگامـان:

. کسب رتبـه تعاونـی بـرتر از سال 1385 الی 1395

. کسب رتبه تعـاونی برتر ملی در سال 1390 و 1395

. کسب عنـوان صنعت بـرتـر در سال 1395

. چهـره ماندگار بخش تعاون در سال 1395

. انتخاب به عنـوان کارآفـرین نمونـه در سال 1387

. کسب رتبه تعاونــی ویـژه کشوری در سال 1388

. عضو اتحادیـه بیـن المللـی تعـاون  ICA

. کسـب تندیـس زرین جایـزه ملی تعالی مدیریت تعاونـی از سال 1393 الـی 1395

. دریافت جـایـزه بـین المللـی تکنولـوژی و کیفیت برتر در خدمات اینترنت پرسرعت از سوی اتحادیه اروپـا

. دریافت گواهینامه بـا اعتبار جهانی و مورد تایید مرکـز اعتبـار بخشی(USAS)

. دریـافت نشان عالی برترین تعاونی سرآمد در خـدمات فناوری و مخابرات ستاره اینترنت کـشور از سال 1388الی 1390 

. برگزیده جشنـواره دو سالانه ملی ایتا (با عنوان عرضه کننده برتر اینترنـت کشور)

. ستاره بـرتر جایـزه ملــی فنـاوری و نوآوری

. دریافت نشـان زرین موفقیت سازمانی در ارائـه خدمات برتــر

. ستاره تولید محتوای اینترنتی کشور در سال 1390

. مجـری برتر RFID  ایــران در سال 1388

. برگزیده کنگره چهره های برتر صنعت و تجارت کشور در سال 1389

. کارآفـرین برتـر استان در حوزه صنعت و خدمات و کارآفـرین برتـر جوان اسـتان در سـال های 1393 و 1395

. صادرکننده نمونه خدمات فنی و مهندسی استان در سال 1395

 

 

 

 

 بازدید: 11312

تمامی حقوق این پورتال متعلق به گروه تعاونی پیشگامان میباشد.